Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze KTW w dniu 11 lutego 2024 roku o godz. 10.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum wyznacza się termin drugi na godz. 10.45, w którym zebrani będą obradować i podejmować prawomocne decyzję bez względu na ilość obecnych Członków. Zebranie odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury mieszczącym się przy ul. 3 Maja 26 w Krasnobrodzie – w sali na dole budynku, z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Złożenie sprawozdań z działalności za rok 2023.
 6. a/Zarządu KTW.
 7. b/Komisji Rewizyjnej.
 8. c/Sądu Koleżeńskiego.
 9. d/Rzecznika Dyscyplinarnego.
 10. e/Komendanta Społecznej Straży Wędkarskiej.
 11. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami oraz udzielenie głosu zaproszonym gościom..
 12. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego za 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium dla Zarządu Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego za okres sprawozdawczy.
 14. Podjęcie uchwały ws. uchwalenia budżetu Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego na rok 2024.
 15. Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Zarządu Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego do wprowadzania zmian w budżecie na 2024 r.
 16. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia Kalendarza Imprez Sportowych w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim na rok 2024.
 17. Podjęcie uchwały ws. określenia wysokości ekwiwalentu za nieodpracowane prace społeczne na rzecz Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego na rok 2024.
 18. Podjęcie uchwał ws. złożonych odwołań do Walnego Zgromadzenia od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad