STATUT Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego w Krasnobrodzie

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie, w skrócie KTW, zwane w dalszym ciągu statutu „Towarzystwem”.

§2

1.    Terenem działalności „Towarzystwa” jest obszar kraju, a siedziba znajduje się w Krasnobrodzie przy ul. 3 – go Maja 26.
2.    Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane Klubami, działające na zasadzie regulaminu wewnętrznego.
3.    Towarzystwo może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń.

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem samorządnym, działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§5

1. Towarzystwo używa godła i barw, a władze Towarzystwa używają pieczęci określających ich nazwę.
2. Wzór godła, barw i pieczęci ustala Zarząd Towarzystwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem Towarzystwa jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania, i rozwijanie wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko – wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego. W działaniach na rzecz ochrony wód Towarzystwo będzie wspierało i współpracowało z Państwową Strażą Rybacką poprzez własną, powołaną zgodnie z przepisami prawa Społeczną Straż Rybacką.

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1)   Reprezentowanie idei wędkarstwa przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami wędkarskimi w kraju i za granicą, a także współpracę z nimi,
2)   Organizowanie zebrań, szkoleń, itp.
3)   Prowadzenie i popieranie działalności sportowej oraz ochrony środowiska naturalnego,
4)   Upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów wędkarskich oraz organizowanie rekreacji dla członków Towarzystwa i ich rodzin,
5)   Kupowanie, przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie w tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko – wędkarskiej,
6)   Ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami,
7)   Prowadzenie:
– własnych i przyjętych w użytkowanie ośrodków zarybieniowych,
– schronisk, przystani, i innych obiektów służących uprawianiu sportu wędkarskiego i rekreacji,
8)    Popularyzowanie idei i działalności Towarzystwa,
9)    Podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Towarzystwa.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa – ich prawa i obowiązki

§9

1.    Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych
2.    W Towarzystwie mogą zrzeszać się również kandydaci na członków, na warunkach podanych niżej.

§10

1.    Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada kartę wędkarską, zdała egzamin i uznała statut Towarzystwa oraz regulaminy połowów oraz wniosła stosowne opłaty.
2.    Kandydatem może być małoletni poniżej 16 lat życia za pisemną zgodą jego przedstawicieli ustawowych. Kandydatowi nie przysługuje prawo udziału w głosowana i prawo korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
3.    Kandydatem może być również każda osoba fizyczna, która złożyła wniosek, a nie spełniła wymogów podanych w ust. l do czasu spełnienia tych wymogów.
4.    Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Towarzystwa. Członków wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd Towarzystwa.
5.    Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa osobom, które położyły wybitne zasługi dla Towarzystwa. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, jest zwolniony od świadczeń członkowskich, ma prawo noszenia Odznaki Członka Honorowego Towarzystwa.

§11

O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd Towarzystwa.

§12

Członek Towarzystwa: zwyczajny, honorowy i kandydat z zastrzeżeniem określonym w § 10 p. 2 ma prawo:

1)   Uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Towarzystwa,
2)   Wybierać i być wybranym do wszystkich władz Towarzystwa na zasadach określonych w niniejszym statucie,
3)   Wysuwać postulaty i wnioski do właściwych władz Towarzystwa, poddawać krytyce ich działalność oraz zwracać się do nich z pytaniami i skargami,
4)   Uprawiać wędkarstwo w wodach Towarzystwa na zasadach określonych w regulaminach amatorskiego połowu ryb, a na innych wodach za zgodą ich właścicieli z zachowaniem treści i warunków udzielonych zezwoleń,
5)   Nosić odznaki Towarzystwa,

Prawa powyższe, z wyjątkiem wymienionym w pkt. 2 przysługują również kandydatom.

§13

1. Członek Towarzystwa ma obowiązek:

1)   Przestrzegać postanowień statutu, wydanych na jego podstawie przepisów i uchwał władz Towarzystwa, stać na straży dobrego imienia Towarzystwa, sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze Towarzystwa, ochraniać mienie Towarzystwa jako wspólne dobro wszystkich jego członków,
2)   Pogłębiać wiedzę i praktykę wędkarską przez czynny udział w szkoleniach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
3)   Opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Towarzystwa,
4)   Brać czynny udział w pracach Towarzystwa lub zamiennie wpłacić określoną przez Zarząd sumę za nie przepracowanie ustalonego przez Walne Zgromadzenie czasu na te prace,
5)   Uczestniczyć w walnych zgromadzeniach Towarzystwa.

Wymienione obowiązki dotyczą również kandydatów.

2. Kandydaci opłacają składki w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§14

1.    Członek Towarzystwa naruszający obowiązki określone w §13 może być ukarany przez sąd organizacyjny jedną z następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka na okres od l roku do 2 lat,
d) wykluczenie z Towarzystwa z równoczesnym pozbawieniem odznak.
2.    Kary wymienione w ust. l pkt. c i d mogą być zawieszone orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres l roku.
3.    Sąd Koleżeński może zobowiązać ukaranego do złożenia egzaminu ze znajomości statutu lub obowiązujących regulaminów połowu ryb, naprawienia wyrządzonej szkody w imieniu Towarzystwa lub innych osób, wyznaczyć określony szczególny obowiązek świadczenia pracy społecznej.
4.    Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego członek ma prawo odwołać się do najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
5.    Skreślenie z ewidencji kar, o których mowa w ust. l, pkt. a i b następuje po upływie roku od ich orzeczenia. Zatarcie kar, o których mowa w pkt. c może nastąpić w dwa lata po upływie kary orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, wydanym na wniosek zainteresowanego.
6.    Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osoby, która została wykluczona z Towarzystwa może nastąpić po upływie 5 lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu i wymaga odrębnego rozpatrzenia przez Zarząd Towarzystwa.

§15

Członkostwo ustaje wskutek:
1.    Rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Towarzystwa,
2.    Skreślenie na skutek nieopłacenia składki za dany okres, z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną,
3.    Wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
4.    Śmierci członka.

§16

Za zasługi w działalności na rzecz Towarzystwa mogą być przyznane następujące wyróżnienia: dyplom, brązowa, srebrna i złota odznaka „Zasłużony wędkarz NTW” i członek honorowy: odznaka „Za zasługi dla NTW”.

§17

Członek Towarzystwa może pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach Towarzystwa.

Rozdział IV
Władze oraz zasady organizacyjne Towarzystwa

§18

1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
4) Sąd Koleżeński
2. Władzami Klubu są:
l) Zarząd
3. Kadencja władz trwa 4 lata i jest równoczesna.
4. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby ich członków. Władze Towarzystwa mogą zawiesić, bądź uchylić każdą uchwałę władz Klubu w przypadku, gdy narusza ona przepisy prawa lub statutu Towarzystwa albo inne przepisy wydane na jego podstawie.
5. Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba, że co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym. Ukonstytuowanie się władz następuje w głosowaniu tajnym.
6. W razie zdekompletowania w trakcie kadencji składu zarządów, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, władze te mają prawo uzupełnienia składów. Władze Towarzystwa mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka z powodu jego bezczynności.
Wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.
7. Walne Zgromadzenia są władne do podejmowania uchwał: w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od ilości obecnych uprawnionych do głosowania – o ile nie postanowią one inaczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na zasadach określonych dla zwyczajnych zgromadzeń, a uczestniczą w nich członkowie uprawnieni do brania udziału w zwyczajnych zgromadzeniach.
8. Do rozpatrywania spraw członków za czyny określone w §14 powołany jest sąd koleżeński.
9. Przed sądem koleżeńskim występuje w charakterze oskarżyciela powołany przez Zarząd Towarzystwa rzecznik, którego zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.
10. Odwołanie ukaranego do Walnego Zgromadzenia od uprawomocnionego orzeczenia sądu koleżeńskiego musi być złożone w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wydania orzeczenia.
11. Regulamin Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa oraz Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków Towarzystwa są uchwalane na wspólnym posiedzeniu tych władz.
12. Zarząd Towarzystwa ma prawo zawiesić działalność Zarządu Klubu na okres do 2 lat w razie stwierdzenia jego bezczynności lub działalności sprzecznej z postanowieniami statutu albo przepisami i regulaminami wydanymi na jego podstawie. Na okres zawieszenia Zarząd powołuje pełnomocnika.

§19

1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenia dzielą się na:
1)   Zwyczajne
2)   Nadzwyczajne

§20

W Walnym Zgromadzeniu członków uczestniczą:
a)    Z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi;
b)   Z głosem doradczym członkowie wspierający, kandydaci na członków i zaproszeni goście.

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należą:
1)   Uchwalenie porządku i regulaminu obrad,
2)   Ustalenie ogólnych wytycznych działalności Towarzystwa,
3)   Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
4)   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz zamierzeń gospodarczych i ekonomicznych,
5)   Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6)   Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
7)   Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
8)   Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
9)   Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu oraz rozwiązania się Towarzystwa,
10) Nakładanie na członków Towarzystwa obowiązku wykonywania pracy osobistej lub wniesienia za to ekwiwalentu pieniężnego, co może być zdecydowane większością 1/2 głosów uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zgromadzenia,
11) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

§22

1.    Zarząd Towarzystwa zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeden raz w roku (pierwsze półrocze).
2.    O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków poprzez ogłoszenie w lokalnych środkach masowego przekazu, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§23

1.    Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków, w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.
2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.

§24

Zarząd realizuje zadania statutowe Towarzystwa i za swą działalność odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa.

§25

1.    Zarząd Towarzystwa składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2.    Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w 7 dni od dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków:
– prezesa
– dwóch wiceprezesów
– sekretarza
– skarbnika
– gospodarza
– członka Zarządu

§26

1.    Zarząd Towarzystwa zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.    Raz w roku w sprawach ustalenia preliminarza budżetowego oraz planu gospodarczego Towarzystwa, Zarząd odbywa posiedzenie z udziałem Prezesów Klubów (o ile istnieją; z głosem decydującym.

§27

Do kompetencji Zarządu należy tworzenie warunków rozwoju wędkarstwa i prawidłowego funkcjonowania Towarzystwa, a w szczególności:
1)        Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2)        Rozwijanie działalności sportowej i turystycznej,
3)        Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przedstawiania im planów i materiałów, o których mowa w §21,
4)        Realizacja uchwał Walnych Zgromadzeń,
5)        Rozpatrywanie i uchwalanie preliminarza budżetowego oraz zamierzeń gospodarczych Towarzystwa,
6)        Rozpatrywanie, zatwierdzanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa,
7)        Ustalanie wysokości składki członkowskiej, opłat za wędkowanie, wpisowego i zasad podziału między kluby,
8)        Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości w ramach obowiązującego prawa,
9)        Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub likwidacji Klubów,
10)    Uchwalanie ramowych regulaminów działania Zarządów Klubu,
11)    Nadawanie odznak Towarzystwa,
12)    Powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Towarzystwa oraz Rzecznika Zarządu,
13)    Sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności Zarządów Klubów,
14)    Uchylanie i zmienianie treści uchwał zarządów Klubów niezgodnych ze statutem albo przepisami wydanymi na jego podstawie, albo przepisami prawa.

§29

Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§30

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)   Kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa zwłaszcza działalności finansowo-gospodarczej w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności,
2)   Występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu i żądania wyjaśnień,
3)   Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu i występowanie w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Towarzystwa.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna może dokonać kontroli całokształtu działalności Towarzystwa w każdym czasie, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

§31

Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Sądu ze swego grona wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§32

Sąd Koleżeński składa sprawozdanie z całokształtu swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

§33

1.    Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy przeciwko wszystkim członkom Towarzystwa.
2.    Sąd Koleżeński orzeka w kompletach złożonych z trzech członków, z których jeden wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, jest przewodniczącym kompletu.
3.    Odwołanie od orzeczeń kompletu Sądu Koleżeńskiego, działającego jako I instancji rozpatruje Sąd Koleżeński w pełnym składzie.

Rozdział V
Kluby Towarzystwa

§34

1)   Kluby tworzone są w Towarzystwie jako terenowa jednostka organizacyjna pod warunkiem, że skład osobowy Towarzystwa przekracza 100 członków i powstają na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa,
2)   Klub zrzesza minimum 20 członków,
3)   Teren działania Klubu określa Zarząd Towarzystwa stosowną uchwałą,
4)   Najwyższą władzą Klubu jest czteroosobowy Zarząd Klubu, którym kieruje Prezes Zarządu,
5)   Regulamin pracy Zarządu Klubu, kompetencje Klubu, uprawnienia i obowiązki ustali Zarząd Towarzystwa w formie uchwały Zarządu.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Towarzystwa

§35

Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§36

Na fundusz Towarzystwa składają się:
1)   Wpisowe, składki i opłaty członkowskie,
2)   Dotacje, subwencje i darowizny,

§37

1.    Gospodarka majątkiem i funduszem Towarzystwa prowadzona jest na podstawie budżetu, obejmującego dochody i wydatki.
2.    Rokiem budżetowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.
3.    Fundusze Towarzystwa przeznacza się na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej.

§38

Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, w tym udzielenia pełnomocnictw, wymagane są podpisy prezesa lub w jego zastępstwie vice prezesa oraz skarbnika Towarzystwa.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§39

1.    Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów członków biorących udział w prawomocnych obradach, na wniosek Zarządu Towarzystwa.
2.    W przypadku zgłoszenia wniosku o zmianę statutu, przez co najmniej 1/3 członków Towarzystwa w terminie na trzy miesiące przed Walnym Zgromadzeniem, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć ten wniosek Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia. Wniosek o zmianę statutu nie może być zgłoszony w trybie wniosku nagłego.

§40

Rozwiązanie się Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w trakcie prawomocnych obrad Walnego Zgromadzenia.

§41

W razie rozwiązania się Towarzystwa, jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.