Zasady członkostwa w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim

Do pobrania:


Osoby zainteresowane przystąpieniem do Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego w pierwszej kolejności powinny zapoznać się ze statutem stowarzyszenia, który jest dostępny w siedzibie Towarzystwa przy ul. 3-go Maja 26 lub na stronie internetowej. W następnej kolejności należy pobrać i wypełnić deklarację członkowską oraz wraz ze zdjęciem złożyć lub przesłać na adres Towarzystwa.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada kartę wędkarską i uznała statut Towarzystwa oraz regulaminy połowów oraz wniosła stosowne opłaty.

Kandydatem może być małoletni poniżej 16 lat życia za pisemną zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Kandydatem może być również każda osoba fizyczna, która złożyła wniosek, a nie spełnia wymogów podanych powyżej do czasu spełnienia tych wymogów.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Towarzystwa.

O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd Towarzystwa.

W związku z pandemią Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie wprowadza nowe zasady opłat składki członkowskiej i dobrowolnych wpłat na zarybienia począwszy od roku 2021 wpłacać będziemy na konto  bankowe Towarzystwa

Nr Konta: 44 9639 0009 2002 0056 2856 0002 BS Tomaszów Lub. Oddział w Krasnobrodzie

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2021 Zarządu Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego z dnia 16 stycznia 2021 roku, składka członkowska w roku 2021 została ustalona w kwocie 220 zł.

Natomiast osoby, które nie odpracowały prac społecznych na rzecz Towarzystwa w roku 2020, są zobowiązane na podstawie Uchwały nr 5/2020 z dnia 23 lutego 2020 r. Walnego Zgromadzenia do wniesienia ekwiwalentu w wysokości 40 zł.

Rejestr prac społecznych prowadzony jest przez gospodarza Towarzystwa w razie jakichkolwiek  wątpliwości kontakt z M. Oszmańcem tel. 517 627 060. 

Po opłaceniu przez członka Towarzystwa na konto w banku składki i wszelkich innych należności (np. wpisowe, ekwiwalent za nieodpracowane prace społeczne na rzecz towarzystwa) z dokumentem wpłaty należy się udać nad zalew, gdzie po okazaniu dowodu wpłaty otrzymamy Rejestr Połowów na 2021 roku wraz z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb w KTW. Rejestry będą wydawane przez prezesa kol. Wiesława Tkaczyka w każdą niedzielę w godz. 12 – 15 telefon do kontaktu 781 789 717