Zasady członkostwa w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim

Do pobrania:


Osoby zainteresowane przystąpieniem do Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego w pierwszej kolejności powinny zapoznać się ze statutem stowarzyszenia, który jest dostępny w siedzibie Towarzystwa przy ul. 3-go Maja 26 lub na stronie internetowej. W następnej kolejności należy pobrać i wypełnić deklarację członkowską oraz wraz ze zdjęciem złożyć lub przesłać na adres Towarzystwa.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada kartę wędkarską i uznała statut Towarzystwa oraz regulaminy połowów oraz wniosła stosowne opłaty.

Kandydatem może być małoletni poniżej 16 lat życia za pisemną zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Kandydatem może być również każda osoba fizyczna, która złożyła wniosek, a nie spełnia wymogów podanych powyżej do czasu spełnienia tych wymogów.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne dla Towarzystwa.

O przyjęciu do Towarzystwa decyduje Zarząd Towarzystwa.

W związku z pandemią Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie wprowadza nowe zasady opłat składki członkowskiej i dobrowolnych wpłat na zarybienia począwszy od roku 2021 wpłacać będziemy na konto  bankowe Towarzystwa

Nr Konta: 44 9639 0009 2002 0056 2856 0002 BS Tomaszów Lub. Oddział w Krasnobrodzie

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2024 Zarządu Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego z dnia 11 stycznia 2024 roku, składka członkowska w roku 2024 została ustalona w kwocie 310 zł. Składka młodzieżowa została ustalona w wysokości 50% składki członkowskiej normalnej tj. 155 zł. Składkę członkowską bezwzględnie należy opłacić do końca kwietnia za dany rok kalendarzowy. Nie wniesienie składki członkowskiej do wyznaczonego terminu oznaczać będzie rezygnację z członkostwa w Towarzystwie, a w to miejsce od miesiąca maja, będzie przyjmowana przez Zarząd nowa osoba deklarująca chęć przystąpienia do Towarzystwa. Ponowne przystąpienie do Towarzystwa jest uwarunkowane złożeniem nowej deklaracji członkowskiej rozpatrzonej pozytywnie przez Zarząd Towarzystwa, a następnie wniesieniem opłaty wpisowego i składki członkowskiej.

Obowiązuje wpisowe w wysokości – 150 zł dla dorosłego członka Towarzystwa,

natomiast wpisowe dla członka młodzieżowego w wysokości – 50 zł.

Członkowie, którzy nie odpracowali prac społecznych na rzecz Towarzystwa w roku 2023, są zobowiązani na podstawie Uchwały nr 8/2023 Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2023 r.do wniesienia ekwiwalentu w wysokości 60 zł w roku 2024.

Rejestr prac społecznych prowadzony jest przez gospodarza Towarzystwa w razie jakichkolwiek  wątpliwości kontakt z W. Parolem pod nr tel. 500008963 . 

Po opłaceniu przez członka Towarzystwa na konto w banku składki i wszelkich innych należności (np. wpisowego, ekwiwalentu za nieodpracowane prace społeczne na rzecz towarzystwa) z dokumentem wpłaty należy udać się do biura Towarzystwa w celu pobrania regulaminu amatorskiego połowu ryb i formularza rejestru połowu ryb na rok 2024 oraz opieczętowania legitymacji członkowskiej na br. Biuro Towarzystwa znajdujące się w lokalu Krasnobrodzkiego Domu Kultury przy ul. 3 Maja 26, czynne jest dwa razy w tygodniu tj.

poniedziałek w godz. 8.00 – 14.00

czwartek w godz. 8.00 – 12.00

Nie będą załatwiane żadne czynności wskazane powyżej, poza biurem i godzinami urzędowania. Wyjątkiem będzie termin i czas Walnego Zgromadzenia Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego.