Walne Zgromadzenie w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego zaprasza wszystkich członków Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego na  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 12 lutego 2023 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego odbędą się w Krasnobrodzkim Domu Kultury mieszczącym się przy ul 3 – go Maja 26 /sala na dole/. Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie planowane jest na godzinę 10.30, a w przypadku braku quorum, zgodnie ze statutem zostaje wyznaczony termin drugi na godz. 10.45, w którym zebrani będą władni obradować i podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. Obrady odbędą się według proponowanego porządku obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 • Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Wybór komisji Skrutacyjnej.
 • Złożenie sprawozdań z działalności za rok 2022.
 • Zarządu KTW
 • Komisji Rewizyjnej
 • Sądu Koleżeńskiego
 • Rzecznika Dyscyplinarnego
 • Komendanta SSW
 • Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 • Podjęcie uchwały.
 • ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Towarzystwa za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym
 • ws. udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu KTW.
 • Przeprowadzenie wyborów na czteroletnią kadencję 2023–2027r.:
 • Zarządu KTW
 • Komisji Rewizyjnej
 • Sądu Koleżeńskiego
 • Podjęcie uchwał:
 • ws wyboru Zarządu KTW
 • ws wyboru Komisji Rewizyjnej
 • ws wyboru Sądu Koleżeńskiego
 • ws. uchwalenia budżetu na rok 2023.
 • ws. upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Budżecie KTW na rok 2023.
 • ws. zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych na rok 2023.
 • ws. określenia wysokości ekwiwalentu za nieodpracowane prace społeczne na rzecz KTW w roku 2023.
 • ws. udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • ws. zmiany uchwały nr 6/2018 z dnia 18.02.2018 roku zatwierdzającej Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim.
 • Wolne wnioski i zapytania.
 • Zamknięcie obrad.

Zarząd KTW zaprasza wszystkich zainteresowanych do punktualnego przybycia w wyznaczonym terminie i aktywnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.