ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE!

Zarząd Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego informuje wszystkich członków KTW o wyznaczeniu terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 10 kwietnia 2022 r. Walne Zgromadzenie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury na sali widowiskowej (dawna sala kinowa). Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie planowane jest na godz. 10.30, a w przypadku braku quorum zgodnie ze statutem zostaje wyznaczony termin drugi w tym samym dniu na godzinę 10.45, w którym zebrani będą władni obradować i podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Walne Zgromadzenie odbędzie się według proponowanego porządku obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Złożenie sprawozdań z działalności organów Towarzystwa za rok 2021:

a) Zarządu Towarzystwa wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu,

b) Komendanta Społecznej Straży Wędkarskiej Towarzystwa,

c) Rzecznika Dyscyplinarnego Towarzystwa,

d) Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa,

e) Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

6. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

7. Podjęcie uchwał:

a) ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa wraz ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za 2021 r.,

b) ws. udzielenia absolutorium dla Zarządu Towarzystwa,

c) ws. uchwalenia budżetu Towarzystwa na rok 2022,

d) ws. upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w budżecie KTW w roku 2022,

e) ws. zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych na rok 2022,

f) ws. określenia wysokości ekwiwalentu za nieodpracowane prace społeczne Członków na rzecz Towarzystwa w roku 2022.

g)ws. wyboru Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.