Walne Zgromadzenie Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego w 2017 roku

Na 26 lutego został wyznaczony termin Walnego Zgromadzenia w Krasnobrodzkim Towarzystwie Wędkarskim i zgodnie z tradycją spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.45 (w II terminie), w którym zebrani byli władni podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych. Wyłożoną przed zebraniem listę obecności podpisało 64 członków. Po oficjalnym otwarciu WZ przez Marka Olszewskiego Prezesa KTW i powitania przybyłego gościa w osobie Kazimierza Misztala Burmistrza Krasnobrodu. Przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku obrad. Wyłoniono Komisję Uchwał i Wniosków a następnie złożono sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komendanta Społecznej Straży Wędkarskiej, Rzecznika Dyscyplinarnego, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. 

Pozwolę sobie przytoczyć najważniejsze elementy statystyczne sprawozdań, otóż na zarybienia w roku 2016 wydano kwotę ponad 62 tys. zł za którą zakupiono 7 t 868 kg różnego gatunku ryb: Lina -105 kg, Karpia handlowego – 3920 kg, Karpia kroczka – 1 t, Karasia srebrzystego – 2553 kg, Szczupaka – 220 kg oraz Sandacza – 70 kg. Wykluczono jednego członka za nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu. 

Po zaprezentowaniu wszystkich sprawozdań z działalności przystąpiono do dyskusji nad złożonymi informacjami, którą rozszerzono o wystąpienie burmistrza. W swoim wystąpieniu burmistrz przekazał najważniejsze sprawy związane z najbliższymi planami, utrzymaniem zalewu w nadchodzącym sezonie turystycznym, przygotowaniami do oczyszczenia i odmulenia górnego odcinka rzeki Wieprz i kolejnych atrakcjach i urządzeniach rekreacyjnych nad zbiornikiem. Wyraził swoją wdzięczność za dobrze układającą się współpracę Towarzystwa z Samorządem Gminy przy korzystaniu z możliwości jakie daje zbiornik po modernizacji. Następnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy, jak również uchwalenia budżetu na rok 2017, w którym założono dość duże wydatki sięgające ponad 40 000 zł  związane z zakupem materiału na zarybienia i niezbędne wydatki związane z należnymi podatkami i opłatami. W przypadku kiedy wystąpiłaby konieczność dokonania przesunięć budżetowych Zarząd towarzystwa został upoważniony do dokonania niezbędnych korekt budżetu w trakcie roku bez konieczności zwoływania WZ. Zatwierdzono Kalendarz Imprez Sportowych na rok 2017 gdzie zaplanowano zawody spławikowe i spinningowe o mistrzostwo Towarzystwa oraz zawody o Puchar Burmistrza Krasnobrodu, które zostaną zorganizowane w ramach obchodów „Dni Krasnobrodu” ze szczegółami dotyczącymi zawodów można zapoznać się w menu sport. Podjęto też uchwałę o określeniu wysokości w kwocie 40 zł, ekwiwalentu za nieodpracowane prace społeczne na rzecz Towarzystwa, która będzie obowiązywała w roku 2017 i regulowana w roku 2018 przy opłacaniu składek członkowskich. Obsadzono wakaty w Sądzie Koleżeńskim w osobach Kol. : Konrada Gradziuka, Tadeusza Gradziuka, Zygmunta Kotlińskiego.