Podsumowanie działalności

Podczas V Walnego Zgromadzenia Członków Krasnobrodzkiego Towarzystwa Wędkarskiego, które odbyło się 15 lutego 2009 roku zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności za rok poprzedni i udzielili absolutorium dla Zarządu Towarzystwa. Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał: w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2009, w którym na uwagę zasługuje fakt przeznaczenia 20.000 zł na zakup ryb  na zarybienia wiosenne. Przyjęto również do realizacji Kalendarz Imprez Sportowych, w którym zaplanowano organizację sześciu zawodów wędkarskich. W trakcie zebrania, wędkarze wyrazili ochotę włączenia się do wykonywania prostych prac przy zagospodarowaniu zalewu wypoczynkowego wiosną tego roku, polegających na równaniu i obsiewaniu trawą grobli okalających zalew. Podjęto również uchwałę o podwyższeniu z 20 zł do 30 zł kwoty ekwiwalentu za nieodpracowane prace społeczne. Na koniec rozpatrywano deklaracje osób zainteresowanych wstąpieniem do Towarzystwa. Z pośród kilkunastu kandydatów przyjęto siedmiu nowych członków.